Koronavirus

  AKTUÁLNĚ: Změna v testování žáků

  Z důvodu vládního nařízení se budou v pondělí 24. 5. testovat žáci naposledy antigenními testy a ve středu 26. 5. 2021 proběhne první testování PCR testy. Testování PCR testy bude probíhat 1x za 14 dnů. Zprávu o případném pozitivním výsledku obdrží zákonný zástupce formou SMS na mobilní telefonní číslo, které je uvedeno v databázi školy.

  Celý článek

  AKTUÁLNĚ: Návrat všech dětí k prezenční výuce od 17. 05. 2021

  Od pondělí 17. 5. 2021 škola zahajuje prezenční výuku pro všechny třídy včetně školní družiny a školní jídelny v plném rozsahu. Stále platí používání jednorázové roušky nebo respirátoru ve vnitřních prostorách školy a testování žáků 1x týdně za stejných podmínek jako dosud.

  Provoz školní družiny bude v plném rozsahu.

  Školní jídelna - od 17. 5. se žáci stravují pouze v jídelně. Všichni žáci budou k odběru oběda automaticky přihlášeni, pokud zájem o oběd žák nemá, je nutno ho odhlásit do pondělí 17. 5. 2021 do 7 hodin.

  Ruší se také třída IZS.


  Souhlas s testováním ke stažení zde.

  Celý článek

  Návrat deváťáků k prezenční výuce

  Vážení zákonní zástupci,

  od pondělí 10.5. 2021 nastupují žáci 9. ročníku k prezenční výuce. S sebou 2 chirurgické roušky a Souhlas  k testování. V případě, že žák Covid-19 již prodělal, potřebujeme lékařské potvrzení. Příchod do budovy školy v 7:40-7:50 vchodem pro vozíčkáře. Výuka proběhne dle rozvrhu, který je uveden v systému Bakaláři.

  Děkujeme za spolupráci


  Souhlas s testováním ke stažení zde.

  Celý článek

  Informace k prezenční výuce žáků 2. stupně

  Vážení zákonní zástupci,

  prosím, seznamte se s nastavenými pravidly rotační výuky žáků 2.stupně.

   

  V týdnu od 3. 5. 2021 nastupují prezenční výuku žáci 6., 7., 8. ročníku. Prezenční výuka bude probíhat podle standardního rozvrhu v plném rozsahu. (S ohledem na testování došlo k úpravě rozvrhu 7. třídy. V pondělí bude mít český jazyk celá třída.) 9.ročník pokračuje v distanční výuce.

  Součástí prezenční výuky je pravidelné testování žáků vždy v pondělí a ve čtvrtek. Testování bude probíhat ve třídách. Testovat se nemusí ti žáci, kteří doloží  Lékařské potvrzení o pozitivním výsledku testu na Covid-19 v uplynulých 90 dnech.

   

  Všichni žáci musí mít s sebou Vámi podepsaný Souhlas k testování.

   

  Příchod do školy:

  3.ročník 7:30-7:40  Hlavní budova

  4.ročník 7:40-7:50  Hlavní budova

   

  6.ročník 7:30-7:40  Vchod pro vozíčkáře

  7.ročník 7:40-7:50  Vchod pro vozíčkáře

  8.ročník 7:50-8:00  Vchod pro vozíčkáře

   

  Dále Vás prosím, aby Vaše děti využívaly testy, které škola má k dispozici. Přes všechny výhrady s nimi není zásadní problém. Výjimky, prosím, jen v odůvodněných zdravotních případech, doložených lékařským potvrzením. V případě pozitivního testu v pondělí, si zákonný zástupce musí vyzvednout žáka ze školy. Ostatní žáci pokračují ve výuce.  V případě pozitivního testu ve čtvrtek dochází ze školy celá třída. Zákonní zástupci si musí své děti vyzvednout ze školy. Návrat do školy bude záviset na výsledku následného PCR testu pozitivně testovaného.

  Vybavte své dítě alespoň dvěma zdravotnickými rouškami. Jejich používání je v prostorách školy povinné.

  Provoz školní jídelny je zachován, obědy si prosím přihlaste u vedoucí stravování.

  Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Žák (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován čestným prohlášením.

   

  Děkujeme za spolupráci


  Souhlas s testování ke stažení zde.

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ INFORMACE: Výuka od 3. 5. 2021

  V týdnu od 3. 5. 2021 pokračujeme v rotační výuce 1. stupně. Prezenční výuku má 3., 4. ročník.

  Dále začíná rotační výuka pro žáky 2. stupně. Prezenční výuku budou mít žáci 6., 7. a 8. ročníku. Podrobnosti zašleme prostřednictvím Bakalářů v průběhu pátku 30.4.2021. Informace budou zveřejněny také na webových stránkách školy.

  Škola nevydává potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Žák (případně jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován čestným prohlášením.

  Celý článek

  Žáci se po týdnu ve škole vymění, nastoupí třeťáci a čtvrťáci

  Vážení zákonní zástupci,

  v týdnu 19. 4. - 23. 4. 2021 proběhne prezenční výuka 3. a 4.ročníku. Žáci budou otestování neinvazivními antigenními testy, v případě pozitivního výsledku Vás budeme kontaktovat.

   

  Příchod do školy:

  3.ročník - 7:30-7:40

  4.ročník - 7:40-7:50

   

  Provoz školní družiny je zajištěn v plném rozsahu od 6:30-16:00. Družina je zajištěna i v případě půlených hodin.

  Děkujeme za spolupráci

  Celý článek

  Příchod žáků do školy

  1.ročník 7:30-7-40

  2.ročník 7:40-7:50

  5.ročník 7:50-7:55

  Celý článek

  Testování žáků na COVID

  Vážení zákonní zástupci,

  Ministerstvo zdravotnictví ČR nařídilo 06. 04. 2021 mimořádné opatření, na základě, kterého bude od 12. 4. 2021 povinné testování ve školách a školských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy k tomu testování a souvislých opatření vydalo metodiku, která je přístupná na stránkách https://testovani.edu.cz/. Z těchto dokumentů je mimo jiné zřejmé, že:

  • zakazuje se osobní přítomnost žáků na vzdělávání ve škole, pokud nepodstoupí neinvazivní antigenní testování ve škole (samozřejmě jsou zde uvedené další výjimky jako je očkování, prodělané onemocnění testování apod.). Testovat se nemusí žáci, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Testovat se nemusí také ti, které onemocnění COVID-19 již prodělali a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).
  • test musí být poskytnut školou a není tak možné využívat jiných testů
  • test musí být proveden v prostorách školy a není tak možné provádět testování doma a následně jej prokazovat čestným prohlášením či jinak
  • test si provádí tzv. samoodběrem a není nutná asistence jiné osoby, na kterou jsme zvyklí například u antigenního testování v nemocnicích a odběrových centrech. V případě testování mladších žáků nebo individuálních případech, kdy si testovaný není schopen provést test sám, je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou – zákonný zástupce. Jedná se o neinvazivní proces, kdy nedochází k zásahu do tělesné integrity osoby (§ 93 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů).
  • dle ust. § 858 zákona č. 89/2012 Sb., občan. zákon ve znění pozdějších předpisů rodičovská odpovědnost zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají mj., v péči o dítě, zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj, v ochraně dítěte, v udržování osobního styku s dítětem, v zajišťování jeho výchovy a vzdělání. Rodiče dle výše uvedeného ustanovení tak nesou zodpovědnost za možné nebezpečí, včetně ohrožení zdraví, které by způsobili nejen svému, ale i dalším dětem tím, že odmítají respektovat daná hygienická opatření,
  • zakazuje se osobní přítomnost žáků ve škole bez ochrany nosu a úst (jednorázová rouška).

  Výše uvedené je dobrovolné a bez Vašeho souhlasu k tomuto testování nemůže dojít. Pokud však Váš souhlas neobdržíme, nebude Vašemu dítěti umožněna osobní přítomnost ve škole.

  Pokud s testováním nebo ochranou dýchacích cest nesouhlasíte, bude mít Vaše dítě omluvenou absenci. V takovém případě však nebude zajišťována distanční výuka. Pokud to organizační možnosti školy dovolí, můžeme poskytovat ve škole nepřítomným žákům studijní podporu na dálku (příprava materiálů, které si žáci osobně vyzvednou na označeném místě u vchodu do staré budovy školy).

  V posledních dnech často Vámi probírané a nám zasílané soukromé právní analýzy nebo právní rozbory hierarchie právních norem na tom nemohou nic změnit.

  Ať už si o aktuálních opatřeních můžu osobně myslet cokoliv, jako ředitelka školy a statutární orgán orgánu veřejné moci jsem povinna se jimi řídit. Není možné udělovat jakékoliv výjimky či ústupky, pokud nejsou zákonodárnými orgány umožněny. Pokud jako zákonný zástupce s takovým postupem nesouhlasíte, obraťte se na již zmíněné orgány státní správy nebo soustavu soudů.

   

  Mgr. Jana Mašindová
  ředitelka školy

  ____

  Souhlas s testováním žáků - formulář ke stažení zde.

  Celý článek

  Částečné obnovení prezenční výuky od 12. 4.

  Vážení zákonní zástupci,

  od pondělí 12.4. nastoupí na prezenční výuku 1., 2. a 5. ročník. Vzhledem k rotačnímu systému ročníky 3. a 4. nastoupí o týden později 19.4. Druhý stupeň zůstává zatím beze změny. Bližší informace ohledně povinného testování Vám sdělíme do konce tohoto týdne.

  Celý článek

  ONLINE: Zápis do první třídy

  Vzhledem k epidemiologickým opatřením se Den otevřených dveří opět neuskuteční. Přijměte proto, prosím, pozvání k malé procházce po naší škole s budoucí prvňáčkem alespoň virtuálně.

  Pojď se podívat do školy a trochu si pohrát

  Plakát Šťastný smajlík dává palec nahoru na bílém pozadí • Pixers® • Žijeme pro změnu

  ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

  pouze elektronicky

  od 6. 4. 2021 od 8:00 do 8. 4. 2021 do 12:00 

  Vážení zákonní zástupci,

  vzhledem k současné situaci Vám sdělujeme, že zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním roce bez osobní přítomnosti Vašich dětí v základní škole. Podání a příjem žádostí proběhne elektronicky od úterý 6. 4. od 8:00 do čtvrtka 8. 4. 2021 do 12:00.

  Povinná školní docházka ve školním roce 2021/2022 začíná pro děti, které dovrší do 31. 8. 2021 šestý rok věku. Ke školní docházce musí být zapsané také děti, kterým byl ve školním roce 2020/2021 povolen odklad povinné školní docházky.

   

  Zápis bude probíhat v několika krocích:

   

  1. krok: Podání elektronické přihlášky

  Vyplnění elektronické žádosti o přijetí či odklad školní docházky bude možný od 6. 4. 2021 od 8.00 hodin do 8. 4. 2021 do 12.00 hodin.

  Pokud nemáte z vážných důvodů možnost podání elektronické přihlášky, kontaktujte vedení školy v časech od 8:00 do 12:00 na tel. čísle 483 305 317, 773 752 871.

  Instrukce k elektronické přihlášce

  • Klikněte na modrý odkaz pod nadpisem ZAPSAT DÍTĚ ONLINE

   

  ZAPSAT DÍTĚ ONLINE:

  https://aplikace.zapisyonline.cz/SOL/PublicWeb/zsrynovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4437

  2) Vyplňte bezchybně všechny požadované údaje.

  3) Nezapomeňte uvést Váš e-mail i telefonní kontakt.

  4) Budete-li žádat o odklad školní docházky, označte políčko - Budeme pro dítě žádat odklad, aby se Vám tato žádost vygenerovala.

  5) Po vyplnění a odeslání žádosti se vygeneruje potřebný tiskopis.

  Na Vámi uvedený e-mail bude doručeno potvrzení o odeslání přihlášky s přiděleným registračním číslem, pod kterým bude Vaše dítě evidováno po celou dobu přijímacího řízení. Stáhněte si přihlášku k zápisu, doplňte prázdná fialová pole (nutno vyplnit osobní data minimálně jednoho zákonného zástupce – povinné údaje k zahájení správního řízení, ostatní údaje jsou nepovinné), vytiskněte, podepište a doručte spolu s prostou kopií rodného listu dítěte do školy níže uvedenými způsoby doručení uvedenými v kroku 2.

  Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Pokud dítě zastupuje jiná osoba než zákonný zástupce, musí doložit své oprávnění zastupovat dítě kopií rozhodnutí soudu.

   

  2. krok: Doručení Žádosti o přijetí nebo Žádosti o odklad do školy

  Vytištěnou, vyplněnou a podepsanou žádost spolu s prostou kopií rodného listu dítěte je nutné zaslat do školy:

  1) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat obyčejný e-mail!): jana.masindova@zsrynovice.cz;

  2) do datové schránky školy: 9dmmmwg  - použitá datová schránka ze strany zákonného zástupce musí být datovou schránkou fyzické osoby a ne právnické osoby (firmy);

  3) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte prostou kopii rodného listu dítěte a v zalepené obálce ji zašlete poštou;

  4) v listinné podobě – vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte kopii rodného listu a v zalepené obálce ji od úterý 6. dubna vhoďte do schránky školy na budově (schránka je označena a umístěna u vchodu do „staré budovy“);

  5) osobně – od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 14:00 - vytiskněte žádost, podepište ji, přiložte prostou kopii rodného listu dítěte a odevzdejte ji u hlavního vchodu do budovy školy „nová budova“.

  Pokud nemáte možnost vytisknout přihlášku, odešlete ji pouze elektronicky a tuto skutečnost sdělte na e-mail: jana.masindova@zsrynovice.cz

  Přihlášku je nutné do 5 dnů potvrdit podpisem, jinak se k žádosti nepřihlíží. Rezervujte si proto telefonicky (tel. č. 483 305 317, 776 752 871) od 7. dubna 8:00 do 8. dubna do 12:00 termín osobní schůzky ve škole.

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, vyzve vedení školy takového zástupce, aby doložil oprávnění dítě zastupovat.

   

  Žádost o odklad

  1) Klikněte na výše uvedený odkaz a vyplňte všechny údaje.

  2) Žádost o odklad se sama vygeneruje při zaškrtnutí políčka – Budeme pro dítě žádat odklad

  3) Po odeslání obdržíte dvě žádosti (o zápis a o odklad). Obě si stáhněte, vytiskněte, podepište a spolu s kopií rodného listu dítěte předejte jedním z výše uvedených způsobů škole.

  Pozn.: Pro ověření totožnosti dítěte požadujeme doložit prostou kopii rodného listu dítěte. Na kopii napište: „Souhlasím s použitím kopie k ověření totožnosti“ a podepište se.

  4) K žádosti o odklad dodejte:

  a) Doporučení odborného lékaře s podrobným udáním důvodů.

  b) Doporučení příslušného školského poradenského zařízení (PPP).

  Nemáte-li tyto náležitosti ještě vyřízené, podejte žádost o odklad, škola správní řízení o zápisu přeruší, než potřebné náležitosti ve stanovené lhůtě doručíte.

   

  3. krok: Vyhodnocení žádostí

  Rozhodnutí o přijetí Vám nebude zasláno, ale bude oznámeno v pátek 7. 5. 2021:  

  - zveřejněním seznamu přijatých dětí ve vývěsní skříňce školy

  - na webových stránkách školy www.zsrynovice.cz

  V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny v anonymizované podobě pod registračním číslem, které dítěti vygeneroval elektronický portál. Nezapomeňte kód (registrační číslo) Vašeho dítěte.

  Nepřijetí Vám bude oznámeno telefonicky a rozhodnutí o nepřijetí Vám bude zasláno v písemné podobě na adresu uvedenou v přihlášce.

  Na základě dodaných formulářů vystavíme na žádost zákonného zástupce Rozhodnutí o přijetí dítěte.

   

  Po ukončení mimořádných opatření bude uspořádáno setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy.

   

  Kritéria přijímání žáků do 1. ročníku

  V souladu s § 164 odst. 1, písm. a) a v souladu s § 165 odst. 1, písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, stanovuje ředitelka Základní školy Jablonec nad Nisou - Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvkové organizace, že ve školním roce 2020/2021 otevře jednu první třídu s maximálním počtem 28 žáků.

  Přednostně budou přijaty děti s trvalým pobytem ve spádovém obvodu školy.

  Dále budou v následujícím pořadí přijímáni:

  1) Žáci, jejichž sourozenec školu již navštěvuje.

  2) Ostatní žáci.

  V případě, že škola nebude moci přijmout všechny žáky splňující příslušné kritérium, budou přijatí žáci určeni losem. Případné losování proběhne za účasti zástupců rodičů žáků a zástupců školské rady.

  Případné dotazy jsme Vám připraveni zodpovědět prostřednictvím e-mailu: jana.masindova@zsrynovice.cz, případně telefonicky – tel. č. 773 752 871

   

  Mgr. Jana Mašindová

  ředitelka školy

  Celý článek

  Pokyn pro používání ochranných pomůcek

  Celý dokument ke stažení zde nebo klinutí na obrázek.

  Celý článek

  Výuka pro 3. - 9. ročník od 8. 2. 2021

  Od 8. 2. 2021 bude i nadále pro 3.- 9. ročník pokračovat povinná distanční výuka.

  Informace o rozvrhu najdete v Bakalářích.

  Žáci mají nárok na dotovaný oběd, který bude vydáván u hlavního vchodu do budovy školy každý pracovní den od 11,30 do 14,30. Všem žákům jsou obědy odhlášeny.  Pokud žák bude mít o oběd zájem, je třeba se k odběru oběda přihlásit den předem.

   

  Mgr. Jana Mašindová
  ředitelka školy
  Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice
  Pod Vodárnou 10
  příspěvková organizace
  tel. 483 305 317

  Celý článek

  Výuka pro 1. a 2. ročníky od 8. 2. 2021

  Výuka pro žáky 1. a 2. třídy bude pokračovat i nadále formou prezenční výuky.

  Organizace příchodu - hlavní vchod

  Žáci 1 .ročníku 7:30 -  7:40

  Žáci 2. ročníku 7:45 - 7:55

  Žáky pobývající v ranní družině dovedou do třídy vychovatelky ŠD.

  Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, hodiny tělesné a hudební výchovy budou využity dle potřeb výuky.

  Školní družina

  Provoz školní družiny pro žáky 1. a 2. ročníků je zajištěn od 6:30 hodin do 16:00 hodin.

  Ranní družina: z důvodu zachování stejnorodosti skupiny budou také žáci pobývající v ranní družině rozděleni do oddělení podle tříd.

  Toto opatření platí po celou provozní dobu školní družiny.

  Žáky prosím vybavte na každý den teplým oblečením a obuví pro venkovní aktivity.

  Školní jídelna

  Žáci 1. a 2. ročníků budou automaticky přihlášeni k odběru obědů.

  Případné odhlášení proveďte den předem prostřednictvím e-mailu.

  Povinnost nosit roušky

  Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

  Vybavte proto své děti dostatečným množstvím roušek pro možnost výměny.

  Doporučujeme vždy pečlivě zvážit zdravotní stav vašeho dítěte.

  Celý článek

  Uzavření školy 21.12 - 22. 12. 2020

  Vážení zákonní zástupci,

   

  vzhledem k aktuálnímu vládnímu nařízení bude škola ve dnech 21.-22.12. uzavřena. Distanční výuka nebude probíhat. Rozvrhové změny posledního dne výuky 18.12. budou zveřejněny během zítřejšího dne.

   

  Děkujeme za pochopení.

  Celý článek

  Provoz školy od 30. 11. 2020

  Provoz školy od 30. 11. 2020 

  • provoz školní družiny je zachován pouze pro 1. a 2. ročník
  • žáci 1. a 2. stupně vstupují samostatně (tzn. bez doprovodu rodičů/zákonných zástupců/jiných osob) ve vymezeném čase:
  7:30 Nová budova 1. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 4. ročník
  7:40 Nová budova 2. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 3. ročník
  7:45 Nová budova 6. + 8. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 5. ročník
  7:55 Nová budova 7. ročník
  Nová budova – vstup pro vozíčkáře 9. ročník
  • 9. ročník– od 30. 11. 2020 plná prezenční výuka
  • 6. – 8. ročník rotační výuka: prezenční výuka dle rozvrhu platného od 1. 9. 2020 (střídání celých tříd po týdnech) a distanční výuka dle rozvrhu platného od 14. 10. 2020 pro online výuku (žáci se vzdělávají povinně distančně podle § 184a školského zákona)
  Termín Prezenční výuka ve škole Distanční výuka doma
  30. 11. – 04. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
  07. 12. – 11. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
  14. 12. – 16. 12. 2020 9., 7. 6., 8.
  17. 12. – 18. 12. 2020 9., 6., 8. 7.
  • u vstupu si žáci vydezinfikují ruce
  • žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
  • pro žáky doporučujeme 2 – 3 roušky na den
  • prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají
  • při hudební výchově je zakázán zpěv; místo tělesné výchovy je možno za příznivých podmínek uskutečnit vycházky v okolí školy

  STRAVOVÁNÍ

  • školní jídelna je v provozu, všichni žáci budou mít automaticky přihlášeny obědy. V případě, že nechcete, aby se Vaše dítě stravovalo ve školní jídelně, prosíme o odhlášení obědů
  • V rámci zachování všech epidemiologických nařízení chodí žáci v daných intervalech na oběd, před vstupem do jídelny si vydezinfikují ruce
  • v jídelně je nezbytné dodržet:  doporučené rozestupy mezi jednotlivými stoly, maximální počet osob u jednoho stolu, maximální možné rozestupy mezi žáky

  POHYB DALŠÍCH OSOB V BUDOVĚ ŠKOLY

  • ostatní osoby, které vstupují do prostor školy, jsou povinny použít ochranu nosu a úst (roušku), u vstupu si vydezinfikují ruce, osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit. Do školy lze vstoupit jen na základě předchozí domluvy.
  Celý článek

  Uzavření školy od 14. 10. 2020

  Na základě rozhodnutí Vlády ČR dochází z důvodu šíření Covidu-19 k uzavření školy v době od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020. Žáci nebudou v uvedeném termínu do školy docházet a výuka bude probíhat povinnou distanční formou. Z tohoto důvodu žádáme o důsledné sledování Bakalářů, kam budou informace o výuce zadávány.

   

  Školní jídelna

  Všichni žáci mají v tuto chvíli odhlášené obědy. V případě zájmu je nutné oběd přihlásit každý den do 7:00.

  Rozpis výdeje: 1. - 3. ročník – 11: 45 -12:00

  1. - 5. ročník – 12:15 – 12:30
  2. ročník – 13:00 – 13:30
  3. - 9. ročník – 14:00 – 14:15

   

  Školní družina

  Mimo provoz zůstává rovněž školní družina.

  Celý článek

  Distanční výuka - informace

  Vážení rodiče,

  ačkoli jsme měli snahu připravit školu na mimořádný provoz ještě před vyhlášením preventivních opatření, vláda včera rozhodla poněkud jinak. Proto jsme opatření týkající se provozu naší školy, která vstupují v platnost od pondělí, upravili.

  Třídy 1. stupně se vyučují nadále podle rozvrhu. Zrušeno je plavání ve 3. a 4. ročníku. (místo 2h plavání – 2h TV). Opatření se nadále dotýkají jen zákazu zpěvu. Tělesná výchova není omezením dotčena. Platí používání roušky ve společných prostorách školy.

  Provoz školní družiny je zachován.

  Třídy 2. stupně jsme rozdělili takto

  • 12. 10. až 16. 10. 2020
   • prezenční výuka: 6. a 7. ročník,
   • distanční - výuka na dálku: 8. a 9. ročník

   

  • 19. 10. až 23. 10. 2020
   • prezenční výuka: 8. a 9. ročník,
   • distanční - výuka na dálku: 6. a 7. ročník.

  Distanční výuka je pro žáky povinná, žáka mohou omluvit pouze rodiče obvyklým způsobem. Žáci budou dodržovat platný rozvrh od 1.9. 2020, vyjma TV, VV, PV, HV (zde budou zadávány činnosti a úkoly také v prostředí „Teams – úkoly“, stejně tak jako v ostatních předmětech). Výuka bude probíhat prostřednictvím tzv. videokonference v prostředí Teams. V případech potřeby má škola k zapůjčení PC proti podpisu smlouvy o výpůjčce

  Výdej obědů během distanční výuky

  Školní jídelna umožní odběr přihlášených obědů v rámci školního stravování (za dotovanou cenu) i žákům, kteří se povinně vzdělávají distančním způsobem.

  Při vyzvednutí obědů je oběd možný vydat jen osobě, které nebyla nařízena karanténa ani zakázána přítomnost ve škole.

  Výdej oběda se provádí formou bezkontaktního výdeje v době od 11.40 – 12.00 hodin u hlavního vchodu do budovy školy. V případě, že nemáte zájem o odebírání oběda, prosím nahlašte tuto skutečnost na email: jidelna@zsrynovice.cz.

  V jiném čase nebude strávníkovi oběd vydán !!!

   

  Na dny 26. a 27. 10. vyhlásilo ministerstvo školství volné dny. Z uvedeného vyplývá, že v návaznosti na státní svátek a podzimní prázdniny výuka v týdnu 26. – 30. října 2020 nebude probíhat.

   

  Prosíme o pochopení neobvyklé situace a děkujeme všem za spolupráci

  Celý článek

  Čestné prohlášení

  V příloze naleznete čestné prohlášení k vyplnění.

   

  Čestné prohlášení

  Celý článek

  Hodnocení výsledků školní rok 2019/2020

  Vážení rodiče,

   

  v přiloženém souboru najdete osnovu hodnocení žáků ve 2. pololetí.

   

  Hodnocení

  Celý článek

  AKTUÁLNĚ: Rozvrh pro žáky 1. a 2. stupně, platný od 8. 6. 2020

  Rozvrhy pro žáky 1. a 2. stupně, platné od 8. 6. 2020 do 26. 6. 2020.

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 2. stupně

  Vážení zákonní zástupci,

  v souvislosti s uvolňováním mimořádných opatření Vám zasíláme informace pro obnovení omezeného provozu i na druhém stupni a možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit.

  Od 08. 06. 2020 bude umožněna osobní přítomnost žáků i na druhém stupni.

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro zákonné zástupce žáků 1. stupně

  Prosíme, aby všichni žáci, kteří jsou přihlášení k výuce od pondělí 25. 5. 2020 přinesli s sebou Vámi vyplněné a podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (podpis nesmí být starší než 3 dny).

  Celý článek

  Informace týkající se dopravy (MHD)

  Od pondělí 25. 5. 2020 se obnovuje provoz školních linek. Jedná se o následující linky:

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace pro žáky 9. třídy

  Vážení rodiče a naši milí deváťáci,

  v souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od 11. 5. 2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníků za účelem přípravy na přijímací zkoušky. Jedná se o prezenční konzultace z předmětů český jazyk a matematika

  Celý článek

  Termín přijímacích zkoušek na SŠ

  Vážení rodiče, vážení žáci,

  Celý článek

  Kancelář školy pro veřejnost

  Kancelář školy pro veřejnost je k dispozici:

  pondělí                   8.00 - 10.00 hod.

  středa                      9.00 - 11.00 hod.

  pátek                       8.00 - 10.00 hod.

  Celý článek

  Žádost o ošetřovné při péči o dítě

  Vážení rodiče,

  žádost o ošetřovné při péči o dítě si můžete ve škole vyzvednout v pondělí 23. března, v úterý 24. března a ve středu 25. března vždy v čase od 8.00 do 10.00 hodin.

  Celý článek

  Zadávání učiva v době zavřené školy

  Vážení rodiče, žáci,

  veškeré studijní materiály k domácí přípravě budou chodit max. 3x týdně (po - st- pá) v rozsahu, který je v kompetenci jednotlivých vyučujících​. První zaslání proběhne tuto středu 18. 3. 2020.

  Celý článek

  ZRUŠENO: Den otevřených dveří

  Vážení rodiče, milí žáci,

  Celý článek

  DŮLEŽITÉ: Informace k uzavření škol v ČR

  Vážení rodiče, milí žáci,

  Bezpečnostní rada státu rozhodla od středy 11. 3. 2020 zrušit z důvodu epidemiologické situace v ČR výuku na základních, středních i vysokých školách do odvolání. Ve škole bude po dobu uzavření probíhat sanitace všech prostor, pedagogové budou pro své žáky připravovat zadání pro práci doma.

  Celý článek