Škola

Název školy:
Základní škola Jablonec nad Nisou – Rýnovice, Pod Vodárnou 10, příspěvková organizace
Adresa školy: Pod Vodárnou 10, Jablonec nad Nisou, 466 05
Ředitel: Mgr. Jana Mašindová
IČ: 72743352, RED-IZO: 600078353
Zřizovatel: Statutární město Jablonec nad Nisou

Jsme základní škola s devíti ročníky, každý je zastoupen jednou třídou. Naším zaměřením je rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky. Školní vzdělávací program je k nahlédnutí zde.

ZŠ Rýnovice

Kapacita školy je 270 žáků, kapacita školní družiny je 85 žáků.
Na škole pracuje výchovný poradce a školní metodik prevence.

Škola leží v klidném místě na okraji města s dobrou dostupností MHD. Do školy je umožněn bezbariérový vstup pro žáky s tělesným handicapem, v prostorách budovy je výtah a další nutné vybavení pro bezproblémový pohyb těchto dětí.

K dispozici je tělocvična, dvě počítačové učebny (20 + 17 stanic, tedy 1 žák = 1 počítač), odborná učebna fyziky a chemie, sedm interaktivních tabulí. Součástí školního areálu je zahrada.

Žáci naší školy se pravidelně účastní různých soutěží v oblasti vědomostní, sportovní i umělecké. Pro rozvíjení talentů nad rámec školních povinností nabízíme žákům další zájmové činnosti.

Dbáme na zachování lidových tradic a každoročně si je připomínáme např. vánočními trhy spojenými se zpíváním v kostele, velikonoční a vánoční dílnou, mikulášskou nadílkou atd.
Pravidelně pořádáme Zimní sportovní den a Dětský den, zařazujeme plavecký výcvik na I. stupni ve 3. a 4. ročníku a lyžařské dny II. stupně v 7. až 9. ročníku. V rámci výuky žáci navštěvují výstavy a kulturní představení, jezdí na exkurze a výlety.

Naší snahou je nabídnout vzdělání všem, kteří o to stojí; naše motto zní:
„Účelem vzdělání není zaplnit mysl, ale otevřít ji“.